KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 373/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองในระดับ International Accreditationวัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็นสถาบันชั้นนำในระดับสากล ด้านการศึกษาและวิจัย โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล 100 อันดับแรกของโลกภายในปี 2564 และเพื่อให้การมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษาทางการพยาบาล ในระดับสากล ในการนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ได้มีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการ เพื่อขอรับการรับรองในระดับ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) และเพื่อให้การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองในระดับ International Accreditation เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองในระดับ International Accreditation” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
7 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  Ms.Claire Ji-Shing Yao  ผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการและเลขานุการ
10 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th