KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1019/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2131/2558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลฯ ดำเนินงาน ครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  เลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  รองผู้อำนวยการ
5 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ผู้อำนวยการ
 
Evidence Synthesis Team
1 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
 
Evidence Implementation Team
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 มิถุนายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th