KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1779/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2017/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมานั้น

เนื่องด้วย มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2017/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
16 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
23 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
26 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
27 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
28 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
29 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
30 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
31 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาที่เปิดสอน ทุกภาคการศึกษา
2. รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ประจำหลักสูตรฯ และคณะพยาบาลศาสตร์
3. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th