KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 364/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2547วัตถุประสงค์ : ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2547 ในวันที่ 17 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช เวลา 12.00 -16.00 น. เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2547

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
กรรมการลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
8 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
13 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
15 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
18 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
19 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
20 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
22 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
23 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดเตรียมของที่ระลึกของคณะฯ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการนันทนาการ
1 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 31 สิงหาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th