KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 965/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0685/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านมาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0685/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการทำงานชุดนี้มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ควบคุมดูแลให้กสนจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณา
6. สนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้
7. ดำเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th