KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 229/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ และงานคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่และเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยหลายบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 834 องค์กร ที่ช่วยกันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จึงได้กำหนด จัดงาน “คอนเสิร์ตปลอดบุหรี่และเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่” ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และจัดการประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4” ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่และงานคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่และเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
กรรมการดำเนินการ
1 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและพิธีกร
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th