KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 832/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดอาหารในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561วัตถุประสงค์ : ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการฝ่ายจัดอาหารในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายจัดอาหารในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดอาหารในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
5 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการ
6 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
9 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
10 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
11 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
12 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
13 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
15 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
16 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
17 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
18 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
19 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
20 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th