KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 788/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 0431/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
8 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
12 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
13 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางแผนการดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ สอดคล้อง ตามนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์
2. กำกับดูแลผู้เช่าร้าน ในส่วนพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สถานที่จัดจำหน่ายอาหารและการให้บริการ และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนำที่ดินและพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปใช้หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ตามประกาศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 โดยเคร่งครัด
3. พิจารณาคำขอของผู้ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าและบริการในส่วนพื้นที่ของ คณะพยาบาลศาสตร์
4. พิจารณาการเสนอขอ และ/หรือ ยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่ในส่วนพื้นที่ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการตามความเหมาะสม โดยสอดคล้อง กับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลและสนับสนุนพัฒนาการบริการของร้านอาหารและ ร้านบริการในส่วนของพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th