KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2560-2561วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อที่ 1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กรรมการ ให้มีกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
กรรมการบริหารสมาคม
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  เลขานุการ
9 .  อ.จันท์พิมพ์ สารากร  ผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  เหรัญญิก
11 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  นายทะเบียน
12 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  นายทะเบียน
13 .  นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์  นายทะเบียน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th