KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2644/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1156/2557 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไปนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1156/2557 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557

2. ให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :โดยให้คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ ดำเนินการขับเคลื่อน วางแผนและนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข"

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th