KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2517/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) และ (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560วัตถุประสงค์ :ตามที่ กรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 4 (ประจำปี พ.ศ. 2560-2563) ได้ลาออกจำนวน 4 ราย ปรพกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ สังกัดคณะการสื่อสารมวลชน 2) รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์ คชสำโรง สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ และ 4) นายจรัส ปันธิ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาพนักงานว่างลง

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) และ (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) และ (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560 ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2560 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) และ (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th