KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจ ชาวล้านนาไทย ตราบนิจนิรันดร์วัตถุประสงค์ :ตามมติ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดงาน "ธ สถิตในดวงใจ ชาวล้านนาไทย ตราบนิจนิรันดร์" ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดงาน ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

สั่ง ณ วันที่ : 24 มีนาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th