KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 335/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้อายูผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ : ตามที่ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมในการฝึกปฎิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษากลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2547 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  เลขานุการ
 
ฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำดนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้อายูผู้สูงอายุ

สั่ง ณ วันที่ : 26 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th