KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1171/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 825/2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษา
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  คณะทำงาน
 


หน้าที่ : โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
คณะทำงานกลุ่ม
1. วางแผนและร่วมกันผลักดันให้มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในเรื่องที่รับผิดชอบ
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละเรื่อง
3. จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายตลอดจนให้มีการนำไปใช้งาน
4. กระตุ้นให้มีการนำแนวปฏิบัติฯ แต่ละเรื่องไปใช้ในกลุ่มวิชาและสาขาวิชา
5. ติดตามและตรวจสอบการใช้แนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มวิชาและสาขาวิชา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้
6. สรุปผลการใช้แนวปฏิบัติฯ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติฯ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 กรกฏาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th