KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 740/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำวารสารพยาบาลสาร (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0481/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ทางการพยาบาล และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพพยาบาล มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้ง นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ เป็น คณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” (เพิ่มเติม)

รายนาม :
1 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0481/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

สั่ง ณ วันที่ : 5 พฤษภาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th