KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 313/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"Prevention and Care of HIV/AIDS A Comprehensive Course"วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะฯ ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) และกรมวิเทศสหการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร"Prevention and Care of HIV/AIDS A Comprehensive Course" สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ จำนวน 19 คน ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2547

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"Prevention and Care of HIV/AIDS A Comprehensive Course"

สั่ง ณ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th