KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 488/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 854/2557 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1837/2557 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0561/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ ในการให้ศิษย์รุ่นหลังหรือบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงวิวัฒนาการ ความเป็นมา และการศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการมุ่งมั่นที่จะแสดงคารวะ และกตัญญูต่อปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิชาชีพการพยาบาล

เพื่อให้คณะกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 854/2557 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1837/2557 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0561/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 และให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
10 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
12 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
13 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
14 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
17 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
18 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
19 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
20 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
21 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
22 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th