KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 422/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 257/2556 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้ คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และคำสั่งคณะพยาบาล-ศาสตร์ ที่ 482/2556 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดต่อประสานงานในการทำงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 257/2556 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 482/2556 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556 และให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
1.ประสานงานและส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า
2.ประสานงานให้ข้อมูลด้านศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th