KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 355/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการและเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือวัตถุประสงค์ : ตามที่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดโครงการประชุมวิชาการและเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการและเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ” ประกอบด้วย

รายนาม :
หัวหน้าโครงการวิจัย
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
3 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
1 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th