KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 078/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน พยาบาล มช. ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานวัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการ “พยาบาล มช. ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตร นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “พยาบาล มช. ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นายอภิชน สมมิตร  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจิตอาสา
1 .  อ.ดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
5 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  กรรมการ
4 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและของรางวัล
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์  กรรมการ
2 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
4 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th