KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2446/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมตราฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2102/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมตราฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา ประกอบกับ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1771/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมตราฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยมีอำนาจหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2102/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมตราฐานการเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
11 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
14 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
23 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
26 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
27 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
29 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
30 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
31 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาที่เปิดสอน ทุกภาคการศึกษา
2. รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะพยาบาลศาสตร์
3. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th