KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1930/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1871/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากใกล้ครบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และประกอบกับข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
7 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงานด้านวิชาการของหลักสูตรให้เป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 3. ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 4. ปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนวิชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย


สั่ง ณ วันที่ : 19 กันยายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th