KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0542/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและการให้ผู้เกษียณอายุราชการให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่าการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการฯลฯ) ให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณการจ้างและมีรายละเอียดบางประการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและการให้ผู้เกษียณอายุราชการให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :1.กำหนดหลักเกณฑ์การจ้าง พิจารณากลั่นกรองการขอกำหนดกรอบการจั้างพนักงานชั่วคราว(อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการฯลฯ) ให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 2. วินิจฉัยและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการฯลฯ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

สั่ง ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th