KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามคำสั่งที่ 2664/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อน มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระรราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2664/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ ชุดใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรใหม่ และพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
3. พัฒนาคุณภาพและดูแลนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th