KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ฉบับที่ 1/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2559-2560วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้ครบกำหนดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ (ส.พอ.) พ.ศ. 2551 เรื่อง การบริหารงานของสมาคม หมวดที่ 4 ข้อ 11 คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรมของสมาคม ประจำปี 2559-2560 ซึ่งมีผู้ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
ณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2559-2560
1 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  นายกสมาคม
3 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อุปนายกสมาคม
4 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  นายทะเบียน
5 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ผู้ช่วยวิชาการ
6 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  ผู้ช่วยวิชาการ
7 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  ประชาสัมพันธ์
 


หน้าที่ :คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ (ส.พอ.) พ.ศ. 2551 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 สิงหาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th