KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1639/2559
เรื่อง กำหนดวันสอบและแต่งตั้งกรรมการคุมสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอกำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอิยดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
9 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
10 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
11 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
16 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
17 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 สิงหาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th