KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2255/2559
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกรรมการตัดสินผลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559วัตถุประสงค์ :สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 “ทำความดีถวายแม่หลวง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ รอบอาคารเรียน/ปฏิบัติการ อาคารทำการและหอพักของคณะฯ ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งคณะ สร้างความรู้สึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประกอบกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะฯอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) ในคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น กรรมการตัดสินผลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 “ทำความดีถวายแม่หลวง” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
7 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th