KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3216/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นำปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายและเงื่อนไขการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี
2. พิจารณากลั่นกลองความเหมาะสมของโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี เพื่อบริหารจัดการโครงการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. พิจารณาสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียน และสัมฤทธิผลการดำเนินงานของโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญยาตรี ทุกภาคการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th