KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 114/2557
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research วาระ พ.ศ. 2557-2561



วัตถุประสงค์ :สภาการพยาบาลให้ความสำคัญกับการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อสร้างองค์ความรุ้ จากมุมมองทางการพยาบาล จึงจัดทำวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research (เดิมชื่อวารสารวิจัยทางการพยาบาล) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน Pacific Rim International Journal of Nursing Research ให้เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) (ก) แห่งพระรราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นกยาสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1. แต่งตั้งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และตำแหน่งต่างๆ ของวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ดังต่อไปนี้

รายนาม :
กองบรรณาธิการ (ประเทศไทย)
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 กรกฏาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th