KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1217/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559วัตถุประสงค์ :ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ต่อไป

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระรราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559 ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการคัดเลือกฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดขึ้นแล้วเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th