KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 33/2548
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ทีี 236/2546 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการประำักันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาศัลยศาสตร์ ดดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประำักันคุณภาพ ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประำันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
4 .  รศ.มรรยาท ณ นคร  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
7 .  อ.สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th