KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1089/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Unit, [NLU]) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล” ประกอบด้วยรายนาม :
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  รองประธานกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
9 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
14 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
15 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ
16 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการของหน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ Simulation ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 มิถุนายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th