KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 190/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2268/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการการติดตามและประเมินผลพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
7 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
8 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
10 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
12 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th