KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 248/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน” ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
2 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสารและการประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th