KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 249/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลประกวดการตั้งชื่อลานกิจกรรม บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน” สำหรับอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และในกิจกรรมดังกล่าวจะได้มีการประกวดการตั้งชื่อลานกิจกรรมบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ชนะการประกวดในวันดังกล่าวด้วย นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลประกวดการตั้งชื่อลานกิจกรรม บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  ที่ปรึกษา
4 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
8 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th