KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 356/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่อง การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ด้วย หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่องการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
4 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและการแสดง
1 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
2 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
3 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
2 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
3 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
4 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
2 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
3 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
4 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th