KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 429/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 106/2557 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1305/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1762/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2317/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1583/2558 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินงานครบวาระแล้วเพื่อให้ การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
10 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
12 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  กรรมการ
13 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
15 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
17 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
18 .  อ.ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
19 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
20 .  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  กรรมการ
21 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
22 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
23 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
25 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  กรรมการ
26 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
27 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
28 .  นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์  กรรมการ
29 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
30 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
31 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี
2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
3. เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4. ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ
5. สร้างความอบอุ่นใจและความคุ้นเคย ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th