KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 563/2559
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1296/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
1 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 3 กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
1 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 3 กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
1 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th