KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 795/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558วัตถุประสงค์ : ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ จะเข้ารับการรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558”ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
10 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
12 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
16 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
17 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
19 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
20 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
21 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
24 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
2 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th