KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0481/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร”วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 168 /2555 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ทางการพยาบาล และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพพยาบาล นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” ประกอบด้วยรายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
บรรณาธิการ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
รองบรรณาธิการ
1 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองประธานกรรมการ
 
กองบรรณาธิการ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
7 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
 
บรรณาธิการการจัดการ
1 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
6 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
9 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
15 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th