KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 293/ 2547
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินเพื่อการเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรรับรางวัลดีเด่น ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการดำเนินเพื่อการเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรรับรางวัลดีเด่น ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นางสาววราภรณ์ เชิงค้า  กรรมการ
8 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
9 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
10 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
11 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการ 1. แจกและรวบรวมแบบเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรเพื่อรับรางวัลดีเด่น (ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย 2547 - 2 ก.ค 2547) 2. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการเสนอชื่อในวันที่ 12 ก. ค 2547 3. จัดดำเนินการและประจำหน่วยสำหรับการเสนอชื่ออาจารยืและบุคลากรเพื่อรับรางวัลดีเด่นในวันที่ 12 ก.ค 47 เวลา 09.00- 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 4. ส่งกล่องรับบัตรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 12 ก. ค 47

สั่ง ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th