KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0558/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 050/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ได้ดำเนินงานครบวาระแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ” ประกอบด้วยรายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
10 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
11 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
12 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
16 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
17 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
18 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
19 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
20 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
21 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
22 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
23 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
24 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
3. ดำเนินงานจัดโครงการ/ กิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นล้านนาและศาสนา ตลอดจนระบบกายภาพที่เน้น Green and Clean
4. ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
5. พัฒนาและปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ ที่เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ ศิษย์เก่าของคณะฯ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th