KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 284 / 2547
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท: นางสาวภูริชญา บุรินทร์กุล นักศึกษาปริญญโทหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่วัตถุประสงค์ : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ส 25430 และตามความใขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธื ของ นางสาวภูริชญา บุรินทร์กุล รหัสประจำตัว 4432108 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
3 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
4 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ซึ่งใดรับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธืเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 และกำหนดสอบในวันที่ พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2547 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมงานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th