KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2319/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องอุธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษาวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องอุธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการการจัดการเรื่องอุธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการจัดการเรื่องอุธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
6 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องอุธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
2. ค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้่อง
3.ประชุม รับฟังและวางแผนการจัดการเรื่องอุธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา
4. ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง สถานการณ์จริง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข/จัดการ
5. สรุปประเด็นเรื่องอุธรณ์/ร้องเรียน และแนวทางแก้ไข
6. รวบรวมสถิติเรื่องอุธรณ์/ร้องเรียน
7. การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 ธันวาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th