KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2158/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560วัตถุประสงค์ :ตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เชิญประชุม เพื่อแต่งตั้งประธานและรองประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 4/2558-2560 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น


เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560” ประกอบด้วย


รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  รองประธานกรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  รองประธานกรรมการ
7 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
8 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
14 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
15 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในคณะพยาบาลศาสตร์
2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
3. นำเสนอประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้ในด้านต่างๆ ตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อคณบดีและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์
4. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานให้อาจารย์และบุคลากรทราบ
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th