KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3516/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระรชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
7 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
8 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
9 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
11 .  อ.หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน  กรรมการ
12 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ดังนี้
1.เตรียมทูลเกล้าฯถวายปริญญาบัตร
2.ฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเรียนดี
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต
4.ทำหน้าที่ประสานงานและนัดหมายบัณฑิต
5.เตรียมทูลเกล้าฯถวายช่อดอกไม้เวียนตามอักษรคณะต่างๆตามลำดับของแต่ละปี
6.ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการอำนวยการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวัง
7.ตรวจคำปฏิญาณของบัณฑิต
8.จัดสมุดเยี่ยมสำหรับลงพระนามาภิไธย
9.จัดบัณฑิตเพื่อรับและส่งเสด็จ
10.เตรียมทูลเกล้าถวายสูจิบัตร
11.ประสานงานกับฝ่ายต้อนรับในการรับเสด็จฯ
12.หน้าี่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th