KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1464/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :                ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 867/2556 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 3/2556-2558 และจะครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 จะต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกวาระใหม่ให้เสร็จก่อนสิ้นสุดวาระ ภายใน 30 วัน นั้น

                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
8 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :                และให้คณะกรรมการคัดลือกฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยพิจารณาดำเนินการตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ในข้อ 6 ระบุดังนี้
                 ข้อ 6 วิธีการคัดเลือกสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรฯ
                       6.1 ให้กลุ่มวิชาการพยาบาลทั้ง 8 กลุ่มวิชา สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลละ 1 คน เพื่อเสนอชื่อเป็นสมาชิกที่ประชุม
                       6.2 ให้งานทั้ง 5 งาน สังกัดสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ได้คัดเลือก และเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรงาน ละ 1 คน เพื่อเสนอชื่อเป็นสมาชิกที่ประชุม
                       6.3 คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรที่คณะฯ แต่งตั้ง พิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอให้คณะฯ มีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 สิงหาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th