KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1241/2558
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :                ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1039/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและดำเนินการผลิตตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายตำราและเอกสารวิชาการทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

                เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้นและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย                       

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  รองประธานกรรมการ
5 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  รองประธานกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
10 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  ผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  ผู้ช่วยเลขานุการ
15 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th