KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1121/2558
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558วัตถุประสงค์ :               เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (14.1)       

          ดังนั้น เพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแนบท้ายคำสั่งนี้                       

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อาจารย์ที่ปรึกษา
6 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อาจารย์ที่ปรึกษา
7 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อาจารย์ที่ปรึกษา
8 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
9 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อาจารย์ที่ปรึกษา
10 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อาจารย์ที่ปรึกษา
11 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ที่ปรึกษา
12 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
13 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อาจารย์ที่ปรึกษา
14 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  อาจารย์ที่ปรึกษา
15 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อาจารย์ที่ปรึกษา
16 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
17 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  อาจารย์ที่ปรึกษา
18 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อาจารย์ที่ปรึกษา
19 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  อาจารย์ที่ปรึกษา
20 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th