KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 02/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรื่อง ผู้บริหารทางการพยาบาลกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในงานวัตถุประสงค์ :             ตามที่ สมาคมบริหารการพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เรื่อง ผู้บริหารทางการพยาบาลกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในงาน ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในกลุ่มผุ้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพของสถานศึกษา สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนผลิตภาพทางการพยาบาลเป็นการผลักดันวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวหน้าอันจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการนั้น

             เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมบริหารการพยาบาลจึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
เลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  เลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 มีนาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th